Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Volby do Školské rady

1.9.2017. Kategorie: Základní škola

VYHLÁŠENÍ VOLEB 

do Školské rady 2017

Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. V souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

vyhlašuji volby do školské rady.

Tříčlenná Volební komise jmenovaná ředitelem školy z řad zákonných zástupců a pedagogických pracovníků školy svolá k volbám zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy. V prvním kole navrhují zákonní zástupci žáků a pedagogičtí pracovníci (dále jen oprávnění voliči) kandidáty na členství ve školské radě. Z navržených kandidátů sestaví volební komise volební listinu kandidátů pro volbu za zákonné zástupce žáků a volební listinu kandidátů pro volbu za pedagogické pracovníky školy. Tyto volební listiny vyvěsí ředitel školy nejméně 14 dní před konáním druhého kola voleb na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy: www.zsstrite.cz (Novinky)S účastí v druhém kole musí kandidát na člena školské rady projevit písemný souhlas. Volby (2. kolo) se budou konat tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Z voleb vzejde 1 zástupce zákonných zástupců žáků a 1 zástupce pedagogických pracovníků školy. Zřizovatel svého 1 zástupce jmenuje, jeho jmenování schvaluje Zastupitelstvo obce Střítež.

Volby (2. kolo) z řad zákonných zástupců žáků stanovuji na den 3. 10. 2017
v době od 13:00 hod. do 15.00 hod. v IV. třídě ZŠ.

Volby (2. kolo) z řad pedagogických pracovníků školy stanovuji na den 3. 10. 2017 v době od 12:00 hod. do 14:00 hod. ve sborovně ZŠ.

Obecná ustanovení

  1. Školská rada má 3 členy. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem s kandidaturou vyslovili písemný souhlas.
  2. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu členů jmenuje zřizovatel.
  3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonným zástupcem nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
  4. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
  5. Funkční období členů školské rady je tři roky.
  6. Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se, pravomocným odsuzujícím rozsudkem za úmyslný trestný čin nebo úmrtím.
  7. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Ve Stříteži, dne 1. 9. 2017                                        

Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy