Informace pro strávníky

Zájemci o stravování v naší školní jídelně odevzdají vyplněnou přihlášku vedoucí školní jídelny nejpozději do 22. 6. 2018.


VÝBĚR STRAVNÉHO

  • bezhotovostně – se „Svolením k inkasu“ – bezhotovostní převod platby za stravné, a to vždy zpětně za uplynulý měsíc, účtují se pouze odebrané nebo neodhlášené obědy, vždy k 15. dni v měsíci, s výjimkou měsíce září, kdy bude provedena zálohová platba předem
  • v hotovosti  předem vždy jeden den v měsíci (viz rozpis níže)

Strávníci, kteří opakovaně nedodrží termín placení, můžou být vyloučení ze stravování,
což v MŠ znamená ukončení předškolního vzdělávání – odhlášení z MŠ (§ 35 zákona
č. 561/2004 Sb, školský zákon v platném znění).


Ceny stravného MŠ:
děti do 6 let
děti od 7 let
celodenní
35,-
39,-
polodenní
28,-
31,-
Ceny stravného ZŠ:
žáci od 7 do 10 let
žáci od 11 do 14 let
oběd
22,-
23,-
Ceny stravného ostatní:
cizí strávníci

oběd
60,-


Všechny děti, které dosáhnou do 31. 8. 2019 sedmi nebo jedenácti let, musí být – dle platné legislativy – zařazeny do vyšší věkové skupiny od začátku školního roku 2018/2019.


ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

Odhlásit oběd lze den předem do 24:00 hod. v informačním systému Edookit  (ve výjimečných případech daný den do 6:30 hod., a to telefonicky 739 321 485 nebo pomocí e-mailu skolni.jidelna@zsstritez.cz). Odhlašujte vždy u vedoucí ŠJ nebo v kuchyni. Na odhlášky u p. učitelek nebude brán zřetel. 


ODBĚR OBĚDŮ

Odběr obědů do přinesených nádob je možný jen první den nemoci dítěte, a to v době od 12:15 do 12:30 hod., další dny je nutno oběd odhlásit, neboť školní jídelna zabezpečuje stravování pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole (§ 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění). V případě, že není dítě přítomno v ZŠ nebo MŠ, bude od druhého dne k ceně stravného doúčtována režie (25 Kč) – za každý den, nezáleží na tom, jestli je oběd odebrán. Pokud dítě chybí v pátek a následně v pondělí, považuje se pondělí za druhý den nepřítomnosti. Docházka se kontroluje dle třídních knih. Nádoby musí být vhodné, čisté a suché. Námi připravovaná strava je určena k přímé spotřebě.

Změnu ve stravování hlásit u vedoucí ŠJ nejlépe 3 dny před koncem předcházejícího měsíce (změna v MŠ - ze spícího na nespící dítě, přihlášení nového strávníka apod.).


FORMULÁŘE A DOKUMENTY ŠJ

Podrobnější informace o provozu a organizaci ŠJ najdete v těchto dokumentech: