Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Znovuotevření ZŠ - informace

8.4.2021. Kategorie: Základní škola

Vážení rodiče,

v souladu s metodickým pokynem MŠMT „PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19“ (dále jen manuál MŠMT) vydaným 6. 4. 2021 v návaznosti na “MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021” (osobní přítomnost dětí/žáků ve školách) a “MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021” (testování dětí/žáků) si vás dovoluji seznámit s podmínkami znovuobnovení provozu základní  školy a s nastavenými provozními a hygienickými opatřeními.

 

PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Od pondělí 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žákům celého 1. stupně ZŠ, od tohoto dne tak bude obnovena prezenční výuka pro žáky 1.-5. ročníku. Po celou dobu pobytu ve škole se na žáky vztahují pravidla chování stanovená mimořádnými opatřeními (rouška, odstupy). Denně si proto budou žáci nosit minimálně 2 ks roušek a sáček na jejich uložení. Žáci se budou vzdělávat v neměnných skupinách (platí pro ZŠ i ŠD).

Ranní družina

  • je poskytována pouze pro 1. ročník, provoz od 6:15 hod. v I. třídě ZŠ (vstup hlavním vchodem ZŠ), vychovatelka Ing. Janina Poloková

Odpolední družina

  • po dohodě s třídními učitelkami škola zajistí odpolední provoz ŠD ve všech ročnících, a to v 1. a 2. ročníku od 11:40 do 16:00 hod., 3.-5. ročník od 12:35 do 14:35 hod. 
  • ročník/ŠD v I. třídě/vychovatelka/vychovatelka Zita Wojnarová (zvonit na bzučák u vedlejšího vchodu a ukázat se do kamery, příp. prozvonit na tel. číslo 775 694 337)  
  • ročník/ŠD v půdních prostorách/vychovatelka Bc. Beata Beková (zvonit na hlavní vchod a ukázat se do kamery, příp. prozvonit na tel. číslo 723 802 673)
  • ročník/ŠD v III. třídě/TU Mgr. Olga Landecká (prozvonit na tel. číslo 732 948 134 a ukázat se u hlavního vchodu do kamery) a Kristýna Arpášová (prozvonit na tel. číslo 735 823 278 a ukázat se u hlavního chodu do kamery) 
  • ročník/ŠD ve IV. třídě/TU Mgr. Petra Lysková a Věra Pirklová (prozvonit na tel. číslo 774 769 838 a ukázat se u hlavního vchodu do kamery)
  • ročník/ŠD v V. třídě/TU Mgr. Yvetta Škutová (zvonit na tel. číslo 607 586 602 a ukázat se u hlavního vchodu do kamery)

Z organizačních důvodů prosíme o sdělení v anketě (viz další zpráva), zda o docházku do ŠD máte zájem. Uporzorňujeme na to, že je povolena osobní přítomnost v ŠD také dosud nepřihlášeným dětem, jejichž zákonní zástupci jsou: a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, e) příslušníci ozbrojených sil, f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, j) zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Žákům bude umožněn vstup do budovy školy od 7.20 hod. vedlejším vchodem (vchod do šatny), a to dle níže uvedeného HARMONOGRAMU příchodu žáků do školy

Zákonným zástupcům žáka a dalším cizím osobám nebude dovoleno vcházet do budovy školy, jen výjimečně pro nutné, předem domluvené jednání s vedením školy či třídními učitelkami, a to za dodržení platných hygienických pravidel.

Žáci si denně budou nosit dostatečné množství tekutin. Před svačinou, která bude 1. přestávku v 8:45 hod., si žáci umyjí a dezinfikují ruce. Další přestávky budou jednotlivé třídy střídavě trávit venku dle předem dohodnutého rozvrhu a v předem určených prostorách, aby se minimalizovalo setkání různých skupin. 

V každé třídě se bude po dobu přítomnosti žáků často větrat, minimálně jednou za půl hodiny po dobu 5 minut.

Na oběd budou žáci odváděni pedagogem postupně po ročnících (dle HARMONOGRAMU výdeje stravy v ŠJ uvedeného níže) v době od 11.15 do 12.50 hod. v 15-20 minutových intervalech od 1. po 5. ročník.

Po obědě si žáci nasadí roušky a budou odvedeni do šatny nebo zpět do třídy, kde vyčkají na odchod k autobusu, popř. budou mít odpolední ŠD (viz rozpis výše).

Objeví-li se u žáka příznaky respiračního onemocnění během vyučování nebo vyjde pozitivní test (viz dále), bude umístěn do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou požádáni o jeho okamžité vyzvednutí.       

HARMONOGRAM příchodu žáků do školy 

7:20 hod.

5. roč.

7:30 hod.

2. roč.

7:40 hod.

4. roč.

7:50 hod.

1. roč.

8:00 hod.

3. roč.

 

HARMONOGRAM výdeje stravy v ŠJ

11:15 - 11:35 hod. 1. roč. ZŠ

pozn. I. třída z důvodu dřívějšího obědu končí vyuč. ve 12:00 hod.

11:35 - 11:55 hod. 2. roč. ZŠ

 

11:55 - 12:25 hod. MŠ

 

12:25 - 12:40 hod. 4. roč. ZŠ

 

12:40 - 12:55 hod. 3. roč. ZŠ

 

12:55 - 13:10 hod. 5. roč. ZŠ

 

 

TESTOVÁNÍ 

Po příchodu do školy budou žáci podrobeni testování v souladu s metodickým pokynem MŠMT MANUÁL COVID-19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH DUBEN 2021. Způsob testování byl žákům představen při poslední online synchronní výuce v pátek 9. 4. 2021 třídními učiteli prostřednictvím letáčku “TESTUJEME, ABY VE ŠKOLÁCH BYLO BEZPEČNO, prakticky bude způsob odběru předveden pedagogy v pondělí 12. 4. 2021. Žáci byli rovněž poučeni o pravidlech dodržování hygienických zásad a bezpečném chování po celou dobu pobytu ve škole (viz výše uvedený manuál MŠMT). V případě testování žáků 1.-3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Žák nebude nucen k účasti na testování a neúčast na testování nebude sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Více informací najdete v přiložených manuálech MŠMT,  mimořádných opatřeních a v propagačním letáku k testování.

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Co se týká školního vzdělávacího programu (ŠVP), bude žákům po návratu věnován dostatek času k adaptaci na jiný způsob výuky, učitelé se zaměří na maximální možné vyrovnání nedostatků ve znalostech a dovednostech žáků, především v hlavních předmětech. 

Dojde k částečnému omezení výuky HV a TV, neboť je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. V HV budou vyučovány další oblasti ŠVP kromě zpěvu, v TV budeme trávit čas venku na vycházkách nebo se věnovat oblastem jako je péče o vlastní zdraví, poskytování 1. pomoci apod. Navíc v souladu metodickým doporučením MŠMT poskytnou učitelé žákům, jako náhradu za absenci klasické tělesné výchovy, dostatek prostoru v rámci různých školních aktivit pro podporu a zlepšení pohybových dovedností.  Zdůrazňujeme proto potřebu zajistit dětem denně vhodné, spíše sportovní oblečení.  

 

PODPORA ŠKOLY

Jsme si vědomi velké psychické zátěže na naše žáky, kterou distanční forma výuky a absence sociálních kontaktů vyvolaly. Třídní učitelé proto ve zvýšené míře budou do týdenních programů zařazovat třídnické hodiny a zážitkovou skupinovou práci pro navázání psychické pohody a obnovení motivace k učení.     

Nabízíme možnost konzultace jakýchkoliv problémů i Vám, rodičům - v případě zájmu o konzultace se obraťte na třídní učitele, případně na další pedagogické zaměstnance školy nebo výchovnou poradkyni, Mgr. Olgu Landeckou, kontakt: olga.landecka@zsstritez.cz.

Věříme, že máme společný zájem - postupnými a pomalými krůčky bez stresových podnětů vrátit žákům chuť k práci a obnovit život školy tak, aby mohla plnit své hlavní poslání - probudit v žácích zájem o sebevzdělávání.

 

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat.

 

Děkujeme za pochopení a dosavadní výbornou spolupráci, velmi si jí vážíme.

Za tým pedagogů ZŠ Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy