Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Znovuotevření MŠ - informace

8.4.2021. Kategorie: Mateřská škola


 Vážení rodiče,

v souladu s metodickým pokynem MŠMT „PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19“ (dále jen manuál MŠMT) vydaným 6. 4. 2021 v návaznosti na “MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021” (osobní přítomnost dětí/žáků ve školách) a “MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021” (testování dětí/žáků) si vás dovoluji seznámit s podmínkami znovuobnovení provozu mateřské  školy a s nastavenými provozními a hygienickými opatřeními.

 

PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Od pondělí 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost dětem v posledním roce vzdělávání v MŠ (předškolákům). Je povolena osobní přítomnost na vzdělávání také mladším dětem MŠ, jejichž zákonní zástupci jsou: a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, e) příslušníci ozbrojených sil, f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, j) zaměstnanci Finanční správy České republiky. Žádáme o bezodkladné nahlášení ředitelce školy, pokud o vzdělávání dětí uvedených profesí máte zájem.

Po celou dobu pobytu ve škole se na zaměstnance a děti vztahují pravidla dodržování zvýšených hygienických opatření. Denně si děti budou nosit 1-2 ks roušek a sáček na jejich uložení (pohyb ve společných prostorách, testování - viz dále). Děti se budou vzdělávat v neměnných skupinách. 

Zákonným zástupcům dítěte a dalším cizím osobám nebude dovoleno vcházet do budovy školy, jen výjimečně pro nutné, předem domluvené jednání s vedením školy či třídními učitelkami, a to za dodržení platných hygienických pravidel.

V každé třídě se bude po dobu přítomnosti dětí často větrat, minimálně jednou za půl hodiny po dobu 5 minut.

Objeví-li se u dítěte příznaky respiračního onemocnění během dne nebo vyjde pozitivní test (viz dále), bude umístěno do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou požádáni o jeho okamžité vyzvednutí.       

 

TESTOVÁNÍ 

Děti budou podrobeny testování v souladu s metodickým pokynem MŠMT MANUÁL COVID-19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH DUBEN 2021. Způsob testování byl zákonným zástupcům dětí představen třídními učiteli prostřednictvím letáčku “TESTUJEME, ABY VE ŠKOLÁCH BYLO BEZPEČNO” a v Edookitu dne 6. 4. 2021, prakticky bude způsob odběru předveden pedagogy v pondělí 12. 4. 2021. Děti budou zábavnou formou průběžně a často poučovány o pravidlech dodržování hygienických zásad a bezpečném chování po celou dobu pobytu ve škole (viz výše uvedený manuál MŠMT). V případě testování dětí MŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Dítě nebude nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nebude sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Více informací najdete v přiložených manuálech MŠMT,  mimořádných opatřeních a v propagačním letáku k testování.

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za pochopení a dosavadní výbornou spolupráci, velmi si jí vážíme.

 

Za tým pedagogů ZŠ Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy