Informace pro rodiče

ORGANIZACE ŠD 2017/2018


Sídlo ŠD při ZŠ a MŠ Střítež je v současné době v prostorách základní školy, kapacita ŠD je 60 žáků. 

Ve školním roce 201/2018 navštěvuje ŠD celek 57 žáků 1. - 5. ročníku, a to ve dvou odděleních:

  •  I. oddělení (29 žáků)  - vychovatelka Věra Lasotová
  • II. oddělení (28 žáků)  - vychovatelka Zita Wojnarová

Výchovně vzdělávací činnost naší ŠD probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání "Kamarádi s úsměvem" (k nahlédnutí v odkazu FORMULÁŘE A DOKUMENTY a v 1. patře hlavní budovy školy).


Úplata za zájmové vzdělávání

100 Kč
za ranní a celodenní docházku
  50 Kč
za ranní docházku


Výběr probíhá ve dvou splátkách, a to vždy do 15. září a 15. ledna. Platba u hospodářky školy:

400 Kč
za období září - prosinec
600 Kč
za období leden - červen


Provozní doba

ranní družina  
06:20 - 07:35 hod.
odpolední družina  
11:40 - 16:00 hod.Poslání školní družiny 

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním vyučování. Je to zařízení, ve kterém děti tráví svůj volný čas po vyučování. Činnost je řízena celoročním plánem práce. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky nižších ročníků a žáků zaměstnaných matek.

Přihlašování a odhlašování

Vedoucí zaměstnanec – vychovatelka - zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, vyřizování námětů
a stížností. O zařazení dětí rozhoduje ředitel školy. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného do družiny zaznamenají docházku a způsob odchodu na zápisní lístek. Odhlášení žáka z docházky do ŠD, omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky nebo odchod žáka s jinou osobou, oznámí zákonný zástupce písemnou formou vychovatelce.

Organizace činnosti

Činnost probíhá v hernách ŠD, třídách nebo tělocvičně ZŠ, okolí ZŠ. Družina realizuje činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování. Odpočinková činnost: poskytuje oddech od vyučování Rekreační činnost: vycházky do přírody, pobyt v tělocvičně Zájmová činnost: pracovní, výtvarnáPříprava na vyučování: didaktické hry, hádanky, psaní domácích úkolů (nikoliv před 15. hodinou)

Chování žáků

Žák bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, Školním řádem ZŠ a Vnitřním řádem ŠD. Pokud žák soustavně narušuje pravidla vnitřního řádu a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy vyloučen. Ředitel může vyloučit žáka také tehdy, pokud ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD apod.


FORMULÁŘE A DOKUMENTY ŠD

Podrobnější informace o činnosti a organizaci ŠD najdete v těchto dokumentech:

  • Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání „Kamarádi s úsměvem“
  • Vnitřní řád ŠD
  • Provozní řád ZŠ
  • Přihláška k zájmovému vzdělávání
  • Žádost k podávání medikace