Informace pro rodiče

ORGANIZACE MŠ 2017/2018


Kapacita naší mateřské školy „Klubíčko“ dle školského rejstříku je 55 dětí, ve školním roce 2017/2018 navštěvuje MŠ 45 dětí ve 2 třídách:

 • I. třída  „ Koťata“ (25 dětí) - hlavní budova školy, vyučující pedagogové: Herecová Danuše, Piekarová Eva
 • II. třída „ Myšky“  (20 dětí) - odloučené pracoviště, vyučující pedagogové: Matějová Jana, Bc. Sabelová Zuzana, DiS. (od 1. 10. 2017)

Provoz MŠ: 6:30 - 15:30 hodin

Výchovně vzdělávací činnost naší MŠ probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Pohodová školka“ (k nahlédnutí v odkazu FORMULÁŘE A DOKUMENTY a v 1. patře hlavní budovy školy).

Zaměření mateřské školy: 

 • logopedická prevence a jazykový rozvoj dětí 
 • rozvoj pohybových dovedností jako životního stylu

Úplata pro předškolní vzdělávání činí v naší MŠ 300 Kč měsíčně, výběr probíhá ve dvou splátkách, a to vždy do 15. září a 15. ledna. Platba u hospodářky školy:

 • splátka 1 200 Kč (září – prosinec)
 • splátka 1 800 Kč (leden – červen)

Děti v posledním roce předškolní docházky a děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí.

 

PRAVIDLA PRO RODIČE A DĚTI

 1. Respektujeme pravidla vytvořená školou a vedeme děti k dodržování pravidel třídních.
 2. Respektujeme zdraví ostatních. Do školky patří jen zdravé děti. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu dítěte v MŠ (teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha, rýma, náhlá změna zdravotního stavu atd.) je zákonný zástupce telefonicky informován a vyzván k vyzvednutí dítěte z MŠ a zajištění další péče. Po dobu 24 hodin po očkování doporučujeme ponechat dítě v domácí péči, v případě výskytu vší ponechá zákonný zástupce dítě doma až do jejich úplného vyhubení; zákonný zástupce bere na vědomí, že v rámci prevence výskytu vší a z důvodu zabránění jejich šíření smí pedagog prohlížet vlasy dětí.
 3. Děti do třídy přivádíme a odvádíme domů ve vyhrazeném čase. Ráno v době od 6.30 – 8.00 hod., po obědě od 11. 30 – 12.00 hod., odpoledne od 14.45 – 15.30 hod. (v případě změny nás zákonní zástupci informují telefonicky, nebo písemně). Doporučujeme příchod dětí do MŠ do 8.00 hod. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká.
 4. Děti do mateřské školy nenosí nebezpečné předměty, šperky, peníze apod. Dále nenosí žvýkačky, tvrdé bonbony a hračky.
 5. Pedagogové nejsou oprávněni dětem podávat léky. Ve výjimečných případech je podávání léků dítěti umožněno, a to na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, po schválení vedení školy a souhlasu pedagoga.
 6. Všechny aktuální změny a důležité informace zákonní zástupci předávají třídním pedagogům písemně
 7. Dítě vždy vyzvedává osoba uvedená v evidenčním listu. Za bezpečnost dětí je zodpovědný pedagog po celou dobu jeho přítomnosti v MŠ, a to od doby převzetí až do doby předání zákonným zástupcům, nebo jiným pověřeným osobám.
 8. Sledujeme aktuální informace vyvěšené na informačních tabulích v šatně či na webových stránkách školy. Informace a případné dotazy je možné konzultovat s pedagogy při příchodu a odchodu dětí z MŠ.
 9. V souladu s platnou legislativou je omlouvání absence předškolních dětí povinné. Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání první den jeho nepřítomnosti. Nejpozději v den nástupu dítěte po absenci jsou zákonní zástupci povinni omluvu písemně potvrdit do „Knihy záznamů o nepřítomnosti dítěte v mateřské škole s uvedením důvodu nepřítomnosti. Absenci dítěte předškoláka jsou zákonné zástupci povinni hlásit: písemně, osobně ve třídě učitelce, telefonicky na číslech uveřejněných na webu školy.
DENNÍ REŽIM V MŠ 
06:30 – 08:00
Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám do třídy, volně spontánní zájmové aktivity,
08:00 – 08:30
08:30 – 09:00
Pohybové aktivity
Osobní hygiena, dopolední svačina
09:00 – 09:30
Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami
zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity
09:30 -11:30    
Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
11:30 -12:15
Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 -14:00
Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 -14:30
Odpolední svačina, osobní hygiena
14:00 -15:30
Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školyFORMULÁŘE A DOKUMENTY MŠ

Podrobnější informace o činnosti a organizaci MŠ najdete v těchto dokumentech:

 • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Pohodová školka“
 • Školní řád MŠ
 • Provozní řád MŠ
 • Směrnice pro stanovení výše úplaty pro předškolní vzdělávání
 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Žádost o odklad školní docházky
 • Žádost k podávání medikace