Informace pro rodiče

ORGANIZACE MŠ 2019/2020


Kapacita naší mateřské školy „Klubíčko“ dle školského rejstříku je 55 dětí, ve školním roce 2019/2020 navštěvuje MŠ 41 dětí ve 2 třídách:

 • I. třída  „ Koťata“ (23 dětí) - hlavní budova školy, vyučující pedagogové: Bc. Zuzana Sabelová (vedoucí učitelka), Karolína Ježovičová
 • II. třída „ Myšky“  (18 dětí) - odloučené pracoviště, vyučující pedagogové: Danuše Herecová, Bc. Ing. Šárka Folvarčná

Provoz MŠ: 6:00 - 16:00 hodin

Výchovně vzdělávací činnost naší MŠ probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Pohodová školka“ (k nahlédnutí v odkazu FORMULÁŘE A DOKUMENTY a v 1. patře hlavní budovy školy).

Zaměření mateřské školy: 

 • logopedická prevence a jazykový rozvoj dětí 
 • rozvoj pohybových dovedností jako životního stylu

Úplata pro předškolní vzdělávání činí v naší MŠ 350 Kč měsíčně, výběr probíhá ve dvou splátkách, a to vždy do 15. září a 15. ledna. Platba u hospodářky školy:

 • splátka 1 400 Kč (září – prosinec)
 • splátka 2 100 Kč (leden – červen)

Děti v posledním roce předškolní docházky ani děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí.

 

PRAVIDLA PRO RODIČE A DĚTI

 1. Respektujeme pravidla vytvořená školou a vedeme děti k dodržování pravidel třídních.
 2. Respektujeme zdraví ostatních. Do školky patří jen zdravé děti. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu dítěte v MŠ (teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha, rýma, náhlá změna zdravotního stavu atd.) je zákonný zástupce telefonicky informován a vyzván k vyzvednutí dítěte z MŠ a zajištění další péče. Po dobu 24 hodin po očkování doporučujeme ponechat dítě v domácí péči, v případě výskytu vší ponechá zákonný zástupce dítě doma až do jejich úplného vyhubení; zákonný zástupce bere na vědomí, že v rámci prevence výskytu vší a z důvodu zabránění jejich šíření smí pedagog prohlížet vlasy dětí.
 3. Děti do třídy přivádíme a odvádíme domů ve vyhrazeném čase. Ráno v době od 6.00 – 8.00 hod., po obědě od 11. 30 – 12.00 hod., odpoledne od 14.45 – 16.00 hod. (v případě změny nás zákonní zástupci informují telefonicky, nebo písemně). Doporučujeme příchod dětí do MŠ do 8.00 hod. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká.
 4. Děti do mateřské školy nenosí nebezpečné předměty, šperky, peníze apod. Dále nenosí žvýkačky, tvrdé bonbony a hračky.
 5. Pedagogové nejsou oprávněni dětem podávat léky. Ve výjimečných případech je podávání léků dítěti umožněno, a to na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, po schválení vedení školy a souhlasu pedagoga.
 6. Všechny aktuální změny a důležité informace zákonní zástupci předávají třídním pedagogům písemně
 7. Dítě vždy vyzvedává osoba uvedená v evidenčním listu. Za bezpečnost dětí je zodpovědný pedagog po celou dobu jeho přítomnosti v MŠ, a to od doby převzetí až do doby předání zákonným zástupcům, nebo jiným pověřeným osobám.
 8. Sledujeme aktuální informace vyvěšené na informačních tabulích v šatně či na webových stránkách školy. Informace a případné dotazy je možné konzultovat s pedagogy při příchodu a odchodu dětí z MŠ.
 9. V souladu s platnou legislativou je omlouvání absence předškolních dětí povinné. Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání první den jeho nepřítomnosti. Nejpozději v den nástupu dítěte po absenci jsou zákonní zástupci povinni omluvu písemně potvrdit do „Knihy záznamů o nepřítomnosti dítěte v mateřské škole s uvedením důvodu nepřítomnosti. Absenci dítěte předškoláka jsou zákonné zástupci povinni hlásit: písemně, osobně ve třídě učitelce, telefonicky na číslech uveřejněných na webu školy.
DENNÍ REŽIM V MŠ 
06:00 – 08:00 Příchod dětí do mateřské školy (scházení do 8:00 hod), spontánní zájmové aktivity, individuální činnosti
08:00 – 08:15 Pohybové aktivity
08:15 - 08:30 Ranní komunitní kruh
08:30 – 08:50 Osobní hygiena, dopolední svačina
08:50 – 09:20 Hlavní řízené činnosti
09:20 -11:10     Pobyt venku, náhradní činnosti
11:10 -12:00 Osobní hygiena, oběd, příprava na spánek
12:00 -14:00 Odpočinek, spánek dětí, náhradní klidové aktivity
14:00 -14:30 Převlékání, osobní hygiena, odpolední svačina
14:30 -16:00 Odpolední činnosti, spontánní hry dětí, individuální činnosti, odchod dětíFORMULÁŘE A DOKUMENTY MŠ