Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Informace pro rodiče

ORGANIZACE MŠ 2023/2024


Kapacita naší mateřské školy „Klubíčko“ dle školského rejstříku je 45 dětí, ve školním roce 2023/2024 navštěvuje MŠ 43 dětí ve 2 třídách, z toho 1 dítě s individuálním vzděláváním a 2 děti dvouleté (stav k 30. 9. 2023):

 • I. třída  „ Koťata“ (25 dětí) - hlavní budova školy, vyučující pedagogové: Bc. Zuzana Sabelová, DiS. (vedoucí učitelka), Bc. Aneta Szlaurová
 • II. třída „ Myšky“  (18 dětí) - odloučené pracoviště, vyučující pedagogové: Bc. Ludmila Schlesingerová, Karolína Ježovičová

Provoz MŠ: 6:00 - 16:00 hodin

Výchovně vzdělávací činnost naší MŠ probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Pohodová školka (k nahlédnutí v odkazu FORMULÁŘE A DOKUMENTY a v 1. patře hlavní budovy školy).

Zaměření mateřské školy: 

 • logopedická prevence a jazykový rozvoj dětí 
 • rozvoj pohybových dovedností jako životního stylu

Úplata pro předškolní vzdělávání činí v naší MŠ 350 Kč měsíčně, výběr probíhá ve dvou splátkách, a to vždy do 15. září a 15. ledna. Platba u hospodářky školy:

 • splátka 1 400 Kč (září – prosinec)
 • splátka 2 100 Kč (leden – červen)

Děti v posledním roce předškolní docházky ani děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí.

 

PRAVIDLA PRO RODIČE A DĚTI

 1. Respektujeme pravidla vytvořená školou a vedeme děti k dodržování pravidel třídních.
 2. Respektujeme zdraví ostatních. Do školky patří jen zdravé děti. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu dítěte v MŠ (teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha, rýma, náhlá změna zdravotního stavu atd.) je zákonný zástupce telefonicky informován a vyzván k vyzvednutí dítěte z MŠ a zajištění další péče. Po dobu 24 hodin po očkování doporučujeme ponechat dítě v domácí péči, v případě výskytu vší ponechá zákonný zástupce dítě doma až do jejich úplného vyhubení; zákonný zástupce bere na vědomí, že v rámci prevence výskytu vší a z důvodu zabránění jejich šíření smí pedagog prohlížet vlasy dětí.
 3. Děti do třídy přivádíme a odvádíme domů ve vyhrazeném čase. Ráno v době od 6.00 – 8.00 hod., po obědě od 12. 30 – 13.00 hod., odpoledne od 14.45 – 16.00 hod. (v případě změny nás zákonní zástupci informují telefonicky, nebo písemně). Doporučujeme příchod dětí do MŠ do 8.00 hod. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká.
 4. Děti do mateřské školy nenosí nebezpečné předměty, šperky, peníze apod. Dále nenosí žvýkačky, tvrdé bonbony a hračky.
 5. Pedagogové nejsou oprávněni dětem podávat léky. Ve výjimečných případech je podávání léků dítěti umožněno, a to na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, po schválení vedení školy a souhlasu pedagoga.
 6. Všechny aktuální změny a důležité informace zákonní zástupci předávají třídním pedagogům písemně
 7. Dítě vždy vyzvedává osoba uvedená v evidenčním listu. Za bezpečnost dětí je zodpovědný pedagog po celou dobu jeho přítomnosti v MŠ, a to od doby převzetí až do doby předání zákonným zástupcům, nebo jiným pověřeným osobám.
 8. Sledujeme aktuální informace vyvěšené na informačních tabulích v šatně či na webových stránkách školy. Informace a případné dotazy je možné konzultovat s pedagogy při příchodu a odchodu dětí z MŠ.
 9. V souladu s platnou legislativou je omlouvání absence předškolních dětí povinné. Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání první den jeho nepřítomnosti. Nejpozději v den nástupu dítěte po absenci jsou zákonní zástupci povinni omluvu písemně potvrdit do „Knihy záznamů o nepřítomnosti dítěte v mateřské škole s uvedením důvodu nepřítomnosti. Absenci dítěte předškoláka jsou zákonné zástupci povinni hlásit: písemně, osobně ve třídě učitelce, telefonicky na číslech uveřejněných na webu školy.


ADAPTAČNÍ PLÁN

Z důvodu bezproblémové adaptace nového dítěte do MŠ stanovuje naše škola tato pravidla:

 • připravenost na docházku do MŠ: reaguje na slovní podněty, umí srozumitelnou řečí vyjádřit své potřeby, mělo by reagovat na oslovení a pokyny, zvládá základní hygienické
  a sebeobslužné návyky, nepomočuje se, nenosí pleny, umí si zajít na toaletu, umí se vysmrkat, umí si po hře uklidit hračky na své místo, umí se samostatně najíst, zvládá sezení u stolu, nepobíhá s jídlem, má základní sociální chování, není agresivní k ostatním dětem, respektuje dospělé, zvládá nepřítomnost rodičů, je schopné setrvat v kolektivu dětí bez nich;
 • pravidelnost docházky (každý den, lze začít v kratších časových intervalech, které se dle situace budou postupně prodlužovat); 
 • docházka bez přítomnosti rodičů
 • stravovací výjimky dítěte podložit lékařským potvrzením (celiakie, alergie, nechutenství atp.).

Adaptační období je stanoveno na dobu 8 týdnů. V případě neschopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám při pobytu v mateřské škole (dítě je nezralé) do konce adaptačního období, doporučíme zákonným zástupcům zvážení přerušení docházky dítěte do mateřské školy (objevují-li se například tyto projevy: nepřetržitý pláč, nechutenství, pomočování atp.).


DENNÍ REŽIM V MŠ

I. třída MŠ

🐨🐨🐨

06:00 – 08:00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám, spontánní zájmové aktivity, individuální činnosti

08:00 – 08:15

Pohybové aktivity

08:15 – 08:30

Ranní komunitní kruh

08:30 – 09:00

Osobní hygiena, dopolední svačina

09:00 – 09:30

Hlavní řízené činnosti a aktivity

09:30 –11:40

Příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11:40 –12:30

Oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek

12:30 –14:00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00 –14:30

Odpolední svačina, osobní hygiena

14:30 –16:00

Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity, v případě pěkného počasí mohou probíhat ve venkovních prostorách v okolí mateřské školy


II. třída MŠ

🐭🐭🐭

06:00 – 08:00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám, individuální činnosti a hry

08:00 – 08:10

Ranní hygiena, společné budování a upevňování hygienických návyků

08:10 – 8:20

Komunitní kruh, procvičení jazykových dovedností, smyslové hry, písničky, básničky

08:20 – 8:35

Pohybová aktivita, tanečky, zpěv s pohybem, pohybové hry, protahovací cvičení

08:35 – 9:00

Hygiena před jídlem, dopolední svačina (podpora samostatného stravování, správné sezení u jídla)

09:00 – 09:15

Didakticky cílené činnosti, společná řízená činnost dle týdenního tématu, prožitkové učení a situační hry

09:15 – 11:15

Hygiena, podpora samostatného převlékání, pobyt venku (hry na školní zahradě, hřišti, vycházka)

11:15 – 11:30

Převlékání, hygiena

11:30 – 12:00

Oběd (nácvik samostatného stravování, pravidla stolování, správné sezení u jídla)

12:00 – 12:15

Příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí

12:15 – 14:15

Odpolední odpočinek

14:15 – 14:30

Postupné vstávání, oblékání, odpolední hygiena

14:30 – 16:00

Svačina, volné hry dětí, odchod domů


FORMULÁŘE A DOKUMENTY MŠ