Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Zápis k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2024/2025


Vážení rodiče,

zápis k PV pro školní rok 2024/2025 proběhne ve dnech 2. 5. 2024 v době od 12:30 do 16:30 hod. a 3. 5. 2024 v době od 9:00 do 13:00 hod.  

Zápis proběhne prezenčně, tj. formou osobního setkání v naší MŠ, aby se děti mohly seznámit s prostředím, paními učitelkami a budoucími kamarády.


DOKUMENTY POTŘEBNÉ V DEN ZÁPISU K PV

rodný list dítěte

občanský průkaz zákonného zástupce (týká se zápisu dětí mimo spádový obvod)

žádost o přijetí k PV včetně potvrzení lékaře o povinném očkování (potvrzení o očkování, tj. 2. strana žádosti, se netýká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání): v doc a pdf

případně další dokumenty (doporučující stanovisko školského poradenského zařízení apod.)


DOKUMENTY POTŘEBNÉ PO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PV

zápisní lístek k PV: v doc a pdf

dohoda o docházce dítěte do MŠ: v doc a pdf

souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s fotografií/videem: v doc a pdf  


ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

  • osobní podání ve škole (pracovní dny 8:00-12:00 hod.)
  • zaslání poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • zaslání do datové schránky (ID datové schránky: heuue3d)
  • zaslání žádosti elektronickou poštou (nutný elektronický podpis zákonného zástupce)KRITÉRIA PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

Z kapacitních důvodů je pro školní rok 2023/2024 možné přijmout do MŠ nejvýše 15 dětí, a to v souladu s ust. § 36 odst. 7 školského zákona a se základními zásadami vedenými v ust. § 2 n. správního řádu.


I. Kritérium TRVALÝ POBYT DÍTĚTE

1. Kritérium 

POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA

Přednostně se podle § 34 odst. 4) zákona č.561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání podle pozdějších předpisů přijímají děti ze spádového obvodu v posledním roce před zahájením školní docházky, pro které je docházka do MŠ povinná.

10 bodů

2. Kritérium

MÍSTO TRVALÉHO POBYTU MIMO SPÁDOVÝ OBVOD

POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA

Děti s místem trvalého pobytu mimo území spádového obvodu v posledním roce před zahájením školní docházky, pro které je docházka do MŠ povinná.

9 bodů


3. Kritérium

VĚK OSTATNÍCH DĚTÍ

Děti ze spádového obvodu i mimo spádový obvod, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, přičemž vyšší bodové hodnocení je uděleno starším dětem.
8 a méně bodů


V případě, že počet žádostí pro přijetí k základnímu vzdělávání, které získaly dle výše uvedeného kritéria 10 bodů, bude stále vyšší, než je počet volných míst na daném pracovišti, bude rozhodnuto dle doplňujících kritérií.  

Doplňující kritéria se uplatní i v případě, že bude vyhověno všem žádostem o přijetí, které dosáhly 10 bodů, a zároveň zůstane na konkrétním pracovišti ještě volné místo.


II. Doplňující kritérium IDNIVIDUÁLNÍ SITUACE DÍTĚTE 

4. Kritérium 

DĚTI MLADŠÍ 3 LET

Děti mladší 3 let podle věku se systémem výběru podle data narození od dětí dříve narozených po nejmladší až do naplněnosti počtu volných míst v mateřské škole (upřesnění počtu volných míst bude po zápisu k základnímu vzdělávání)

1 bodDalší důležité informace a očkování

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna 2023, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení, v případě vyhovění se oznamuje rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci. VÁŽENÍ RODIČE,

rozhodli jste se zapsat své dítě do naší mateřské školy.

Chceme Vám sdělit několik informací, které Vám i Vašim dětem usnadní pobyt v MŠ.  Připravte svou ratolest tak, aby pro ni přechod z rodinného kruhu do nového prostředí a kolektivu byl nestresující a radostný.

Dítě, které přichází do mateřské školy, je sociálně zralé, má řadu hygienických, sebe-obslužných a stravovacích návyků z domova.

Reaguje na slovní podněty, umí srozumitelnou řečí vyjádřit své potřeby, nají se a napije samostatně, vysmrká se, umí požádat o pomoc, umí se převlékat atd. V případě zdravotních potíží či jiných problémů Vás prosíme o sdělení, popřípadě lékařskou zprávu (bezlepková dieta, porucha mléčného trávení atd.).

Žádáme Vás o vstřícnost a spolupráci, vždyť všichni máme společný zájem o kvalitní přípravu Vašeho dítěte na život.

A nyní několik rad a postřehů:

  • Nestrašte dítě mateřskou školou (např. tam ti ukážou…).
  • Hovořte otevřeně a radostně o tom, co děti v MŠ dělají
  • Před nástupem do MŠ učte své dítě vydržet po určitou dobu bez Vaší přítomnosti, v jiném prostředí, než doma.
  • Pokud je dítě první dny v MŠ plačtivé, je to po určitou dobu normální, vždyť prochází velkou změnou. Buďte mu oporou, povzbuzením, nikoliv lítostí, kupováním pamlsků atd. Ptejte se na to, koho z kamarádů zná,
    co v MŠ dělalo apod.
  • Po předání dítěte p. učitelce v prvních dnech pobytu dítěte v MŠ neprodleně odejděte. Zkrátíte tak dobu nejistoty dítěte.
  • NIKDY DÍTĚTI NELŽETE (např. „přijdu si pro tebe brzy“). Jasně a popravdě sdělte: „Přijdu po obědě (až se vyspíš).“
  • Buďte hlavní autoritou. Nenechte se dítětem vydírat či manipulovat.
  • Platí pravidlo: „Vystrašená matka, vystrašené dítě.“

 POTŘEBY DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  • PAPUČE
  • VHODNÉ PŘEVLEČENÍ NA VYCHÁZKY, NÁHRADNÍ OBLEČENÍ
  • PYŽAMO (VĚCI DOPORUČUJEME PODEPSAT)
  • PORCELÁNOVÝ HRNEK PODEPSANÝ NESMÝVATELNÝM FIXEM


Předpokládané dovednosti a návyky dítěte před nástupem do MŠ:

Tříleté dítě by mělo mít základní sdělovací slovní zásobu k dorozumění se. Mělo by reagovat na oslovení a pokyny.

Zvládá základní hygienické a sebe-obslužné návyky, nepomočuje se, nenosí pleny, umí si zajít na toaletu, umí se vysmrkat, umí si po hře uklidit hračky na své místo. Umí se samostatně najíst, zvládá sezení u stolu, nepobíhá s jídlem. Má základní sociální chování, není agresivní k ostatním dětem, respektuje dospělé. Zvládá nepřítomnost rodičů, je schopné setrvat v kolektivu dětí bez nich.

V případě nepřipravenosti dítěte do MŠ či jeho psychické nezralosti bude po dohodě se zákonnými zástupci docházka dítěte do MŠ přerušena do doby, kdy bude dítě sociálně zralé a připravené pro pobyt v MŠ.