Zápis k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2021/2022


Vážení rodiče,

vzhledem k současné nejisté situaci nemůžeme s předstihem naplánovat přesný termín ani formu ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022, pouze obecně závazné informace o věku a připravenosti dětí, které najdete v textu níže. K přečtení ponecháváme také podobu zápisu z minulého roku pro případ, že by se mimořádná situace opakovala.


pro školní rok 2020/2021


Vážení rodiče,

vzhledem k OPATŘENÍ vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 reagujícím na mimořádné opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis do MŠ probíhat ve dnech 4. 5. - 11. 5. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a to pouze online podáním žádosti.

Online PŘIHLÁŠKA k PV v IS Edookit bude aktivní v dobu zápisu (4. 5. - 11. 5. 2020). 

Postup při vyplnění:

Zákonní zástupci vyplní požadované údaje a vloží do online přihlášky k PV prostou kopii rodného listu dítěte, kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení (vzor čestného prohlášení najdete na stránce Formuláře a dokumenty pro MŠ) o absolvování povinného očkování dítěte* (netýká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání),  případně další dokumenty (doporučující stanovisko školského poradenského zařízení apod.). U zápisu dítěte mimo spádovou oblast (tj. mimo Střítež a Vělopolí) doloží zákonní zástupci také prostou kopii OP. 

Po vyplnění online formuláře vygenerují zákonní zástupci žádost ve formátu .pdf, kterou potvrdí a do 5 dnů předají škole jedním z níže zmíněných způsobů.

Formy podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy - ID datové schránky heuue3d - upřednostňujeme,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) - upřednostňujeme,
 3. poštou - upřednostňujeme,
 4. osobní podání: pouze ve výjimečných případech po telefonické domluvě předem na tel.: 776694244

KRITÉRIA PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

 • přednostně se podle § 34 odst. 4) zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání podle pozdějších předpisů přijímají děti ze spádového obvodu v posledním roce před zahájením školní docházky, pro které je docházka do MŠ povinná, a děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku 
 • dále jsou přijímány děti podle věku se systémem výběru podle data narození od dětí dříve narozených po nejmladší až do naplněnosti počtu volných míst v mateřské škole (upřesnění počtu volných míst bude po zápisu do 1. ročníku ZŠ)
 • v případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte


Další důležité informace a očkování

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna 2020, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení, v případě vyhovění se oznamuje rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně zákonném,u zástupci. VÁŽENÍ RODIČE,

rozhodli jste se zapsat své dítě do naší mateřské školy.

Chceme Vám sdělit několik informací, které Vám i Vašim dětem usnadní pobyt v MŠ.  Připravte svou ratolest tak, aby pro ni přechod z rodinného kruhu do nového prostředí a kolektivu byl nestresující a radostný.

Dítě, které přichází do mateřské školy, je sociálně zralé, má řadu hygienických, sebe-obslužných a stravovacích návyků z domova.

Reaguje na slovní podněty, umí srozumitelnou řečí vyjádřit své potřeby, nají se a napije samostatně, vysmrká se, umí požádat o pomoc, umí se převlékat atd. V případě zdravotních potíží či jiných problémů Vás prosíme o sdělení, popřípadě lékařskou zprávu (bezlepková dieta, porucha mléčného trávení atd.).

Žádáme Vás o vstřícnost a spolupráci, vždyť všichni máme společný zájem o kvalitní přípravu Vašeho dítěte na život.

A nyní několik rad a postřehů:

 • Nestrašte dítě mateřskou školou (např. tam ti ukážou…).
 • Hovořte otevřeně a radostně o tom, co děti v MŠ dělají
 • Před nástupem do MŠ učte své dítě vydržet po určitou dobu bez Vaší přítomnosti, v jiném prostředí, než doma.
 • Pokud je dítě první dny v MŠ plačtivé, je to po určitou dobu normální, vždyť prochází velkou změnou. Buďte mu oporou, povzbuzením, nikoliv lítostí, kupováním pamlsků atd. Ptejte se na to, koho z kamarádů zná,
  co v MŠ dělalo apod.
 • Po předání dítěte p. učitelce v prvních dnech pobytu dítěte v MŠ neprodleně odejděte. Zkrátíte tak dobu nejistoty dítěte.
 • NIKDY DÍTĚTI NELŽETE (např. „přijdu si pro tebe brzy“). Jasně a popravdě sdělte: „Přijdu po obědě (až se vyspíš).“
 • Buďte hlavní autoritou. Nenechte se dítětem vydírat či manipulovat.
 • Platí pravidlo: „Vystrašená matka, vystrašené dítě.“

 POTŘEBY DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 • PAPUČE
 • VHODNÉ PŘEVLEČENÍ NA VYCHÁZKY, NÁHRADNÍ OBLEČENÍ
 • PYŽAMO (VĚCI DOPORUČUJEME PODEPSAT)
 • PORCELÁNOVÝ HRNEK PODEPSANÝ NESMÝVATELNÝM FIXEM
 • 100 Kč na CELOROČNÍ PITNÝ REŽIM


Předpokládané dovednosti a návyky dítěte před nástupem do MŠ:

Tříleté dítě by mělo mít základní sdělovací slovní zásobu k dorozumění se. Mělo by reagovat na oslovení a pokyny.

Zvládá základní hygienické a sebe-obslužné návyky, nepomočuje se, nenosí pleny, umí si zajít na toaletu, umí se vysmrkat, umí si po hře uklidit hračky na své místo. Umí se samostatně najíst, zvládá sezení u stolu, nepobíhá s jídlem. Má základní sociální chování, není agresivní k ostatním dětem, respektuje dospělé. Zvládá nepřítomnost rodičů, je schopné setrvat v kolektivu dětí bez nich.

V případě nepřipravenosti dítěte do MŠ či jeho psychické nezralosti bude po dohodě se zákonnými zástupci docházka dítěte do MŠ přerušena do doby, kdy bude dítě sociálně zralé a připravené pro pobyt v MŠ.