Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Co nás čeká v novém školním roce

29.8.2022. Kategorie: Základní škola

Jsme potěšeni, že nový školní rok můžeme nastartovat - na rozdíl od minulých dvou let - v běžném režimu, jak jej většina z rodičů a žáků zná. Prvňáčky čeká slavnostní přivítání na školní zahradě nebo před školou (tak si nezapomeňte aktovky!) a ostatní žáci se sejdou se svými třídními učitelkami ve svých třídách.

V čem bude školní rok 2022/2023 nový, je obsah školního vzdělávacího programu, neboť od 1. 9. 2022 zahajujeme vzdělávání podle tzv. Nové informatiky, tzn. s výukou předmětu Informatika již od 4. ročníku a zavedením prvků tzv. informatického myšlení napříč všemi předměty.

S podrobnostmi této změny se můžete seznámit na portálech edu.cz a imysleni.cz v dokumentech Nová informatika v RVP ZV a Modelové školní vzdělávací programy. Konkrétní podobu pojetí tohoto kurikula v naší škole pak  v našem novém Školním vzdělávacím programu pro ZV “Poznáním a vzděláním k otevřené budoucnosti”, který bude na webu školy vyvěšen nejpozději 31. 8. 2022 (momentálně prochází formálními úpravami). 

Změna vzdělávacího programu nám umožnila využít sloučení předmětů Výtvarná výchova a Praktické činnosti do nového předmětu s názvem Kultura a tvoření, zkratka KT (1. - 5. ročník) a předmětů Přírodověda a Vlastivěda do nového předmětu s názvem My a svět, zkratka MS (4. a 5. ročník). Pro ukázku přikládáme přehled učiva v předmětu Informatika, který na naše čtvrťáky a páťáky čeká. Pomocníkem při této výuce bude Robot Emil, který je bude provázet jak v nových tištěných pracovních sešitech, tak ve svém virtuálním světě...

Pracovní sešity a přehled učiva (po rozkliknutí se zobrazí přehled učiva)    

Informatika 4. ročník                                                                     Informatika 5. ročník 


Příklady pomůcek

45345 LEGO® Education SPIKE™ Essential Set                                                                                                    Roboty VEX 123

 

Toto nové pojetí vzdělávání nám poskytne více prostoru k výuce v blocích tematicky podobného učiva a zamezí se tak jeho dublování, ke kterému v Př a Vl docházelo. Očekáváme, že takto nastavený výukový program bude pro naše žáky logicky srozumitelnější a systematicky přehlednější, navíc přinese více příležitostí k propojení mezipředmětových vztahů a učení v souvislostech. 

Pro naplnění cílů nového ŠVP obdržela škola prostředky z Národního plánu obnovy, ze kterých zakoupí digitální pomůcky typu roboty, čidla a badatelská technika, tablety a další příslušenství. 

Další novinkou je zapojení školy do výzvy z Operačního programu Jan Amos Komenský, ze kterého plánujeme financovat realizaci zajímavých projektových dnů pro žáky v MŠ, ZŠ i ŠD s cílem zatraktivnění a inovace výuky, personální podporu v podobě školního asistenta a aktivity podporující spolupráci školy se zákonnými zástupci a veřejností. 

Žáky 3. ročníku čeká Měření tělesné zdatnosti žáků. V rámci vyučování v hodinách TV proběhnou v říjnu-listopadu měření v těchto disciplínách: skok daleký z místa, leh-sed, vytrvalostní člunkový běh a běh 4x 10 metrů. Poslední prázdninové dny tak mohou žáci využít a zahájit realizaci vlastního tréninkového plánu k posílení (nejen) uvedených pohybových schopností 😊🤾🏿‍♀️…

A na závěr nutno zmínit také proměnu našeho školního prostředí - máme radost, že se o prázdninách podařilo realizovat naše plány oprav a všechny třídy jsou tak po výmalbě a velkém generálním úklidu, v III. třídě v přízemí se navíc povedla i oprava podlahy a výměna dveří. Na chodbách školy pak vznikly díky nové výmalbě prostory pro prezentaci našich školních projektů na tzv. “oknech do projektů”,  ve kterých budou pravidelně vystavovány výstupy z projektových dnů, výtvarné práce žáků či fotografie.  

Více o této proměně najdete v dalším článku na našem webu pod názvem Ve škole to o prázdninách žilo...


Těšíme se, až to všechno vypukne 😉! 


Za tým pedagogů Dagmar Machálková