Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Putování s Pepíkem


Dvouletý projekt „Putování s Pepíkem po MOPS“ vznikl na podporu regionálního a environmentálního vzdělávání pro žáky 4. a 5. ročníku základních škol Mikroregionu obcí povodí Stonávky.

Díky financování projektu z prostředků MŠMT v dotačním programu „Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007“ obdržely školy MOPS na začátku šk. roku 2008/09 zdarma balíčky výukového materiálu pro žáky i učitele, který obsahuje:

 • elektronickou učebnici
 • pracovní sešit
 • putovní knížku
 • metodickou příručku
 • motivační nálepky

Hlavními cíli výukové sady jsou:

 • vytvořit u dětí pozitivní vztah k místu, ve kterém žijí
 • získat o něm nové poznatky a vědomosti
 • uvědomovat si krásu své obce, svého regionu
 • vážit si lidské práce – práce vlastní i práce ostatních lidí
 • učit se spolupracovat ve skupinách
 • umět hodnotit svou práci a práci svých spolužáků
 • učit se být aktivním členem skupiny nebo třídy
 • děti by se měly naučit nebýt lhostejné k prostředí, ve kterém žijí
 • aktivně se zapojovat do života obce a ochrany přírody

„Putování s Pepíkem“ ze Stříteže přes Prahu do Berlína

Dne 17. března 2010 jsme se v Praze zúčastnily soutěže učitelů „Innovative Education Forum 2010“ (IEF), do které byl nominován náš projekt jako jeden z deseti finálních projektů České republiky. Prezentovaly jsme zde projekt zaměřený na regionální a environmentální výchovu pod názvem „Putování s Pepíkem“, který byl vytvořen na Základní škole ve Stříteži. Jedná se o nově vytvořenou výukovou sadu pro učitele a žáky 4. a 5. ročníků 9 základních škol našeho mikroregionu (elektronická učebnice, pracovní sešit, putovní knížka a metodická příručka), se kterou pracují učitelé od školního roku 2008/2009. Hlavním cílem projektu je smysluplně využít používání počítačů a moderních technologií a spojit je s aktivním prožitkem dětí při poznávacích výletech a výpravách do přírody v rámci regionu.

V Praze se nám podařilo s projektem zvítězit a postoupit do evropského kola, které se konalo v Berlíně ve dnech 23.-25. března 2010. Setkání pedagogů ze 79 škol z 33 evropských zemí (téměř 300 účastníků) bylo příležitostí prezentovat naši malou vesnickou školu jako jednu z těch, která se nebojí nových inovativních metod výuky. Po dobu tří dnů naplněných zajímavým programem od přednášek, workshopů, výstav až po návštěvu místní dvojjazyčné (americko-německé) školy jsme se seznamovaly s prací učitelů v jiných školách, získávaly informace o možnostech využití moderních technologií ve výuce, stejně jako jsme se inspirovaly novými nápady, jak zpestřit našim žákům pobyt ve škole. Vzhledem k tomu, že jsme se podobné události účastnily poprvé, byla pro nás velmi cennou zkušeností a jsme rády, že jsme se mohly setkat se s tvořivými učiteli z celé Evropy a dalšími zajímavými lidmi i se zájmem o naši práci. Společnosti Microsoft, která IEF organizovala, děkujeme za tuto příležitost.

Přestože „Pepík neputuje“ až do celosvětového kola, věříme, že naše žáky s ním čeká spousta dalších dobrodružných výprav nejen po regionu a že se nám, učitelům, podaří realizovat další plány do budoucna (např. vytvoření on-line webové výukové prezentace). 

Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem učitelům a žákům z ostatních škol našeho regionu za pomoc s přípravou prezentace na obě soutěže (krásné výtvarné a slohové práce o našich obcích). Pevně věříme, že ocenění, které náš společný projekt v Berlíně získal, bude motivací pro naši další spolupráci. Rovněž společnosti Stonax patří naše velké poděkování, a to za finanční podporu při tvorbě reklamního materiálu.

Autorky projektu Petra Husková a Dagmar Machálková


Fotografie ze soutěže Innovative Education Forum 2010 Praha (1. místo)

Fotografie ze soutěže Innovative Education Forum 2010 Berlín

           

V současné době je podána žádost v rámci fondu mikro-projektů Těšínské Slezsko s názvem Putování s Pepíkem po Těšínském Slezsku. Tato aktualizace původního projektu navazuje na dříve realizovaný projekt Putování s Pepíkem po MOPS.  Současně s ohledem na pokrok v informačních a komunikačních technologiích je potřeba modernizovat formu a umožnit učitelům regionální výuky ve školách využívat dostupné aplikace a metody, a to nejen pro zvýšení motivace žáků o tuto oblast vzdělávání, ale také z důvodu zjednodušení přístupu k informacím.

Cílem projektu je pomocí přeshraniční spolupráce mezi českým a polským regionem poskytnout žákům obou území možnost poznání a srovnání kultur, přírodních zajímavostí i místních identit. Důvodem pro vytvoření nové podoby projektu regionální a environmentální výchovy byl také zájem učitelů o zatraktivnění výuky a poskytnutí výstupů projektu široké veřejnosti a pomoci tím k růstu zájmu o poznání obou příhraničních regionů.

Projekt je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), vychází z cílového zaměření vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Hlavním cílem je podpora regionální, environmentální a multikulturní výchovy u žáků nižšího stupně základních škol obou příhraničních regionů. Díky projektu budou žákům poskytnuty výukové materiály zaměřené na regionální, environmentální a multikulturní výuku, které vytvoří učitelé škol a na jejichž tvorbě se budou podílet i samotní žáci. Spolupráce mezi učiteli a zástupci obcí obou regionů posílí vazby mezi regiony, zvýší kvalitu výuky.

Výstupy aktualizované verze projektu:

 • metodická setkávání učitelů (tvorba digitálních učebních materiálů pro online výuku i výukové venkovní tabule – katalogy o obcích, pracovní listy, výukové testy, herbář rostlin, mapa zvířat, mapa regionu apod.)
 • vytvoření interaktivní stezky za poznáním obou regionů (vlastní geocaching)
 • školní kolo soutěže "nejlepší katalog o obci"
 • výlety s žáky škol (vítězi školního kola soutěže) za poznáním obou regionů (partner-hostitel připraví s žáky-zástupci cestovní kanceláře zážitkový program

Udržitelnost projektu bude zajištěna pomocí výstupů projektu (1. digitální výukové materiály jako pracovní listy, testy, herbář rostlin, mapa zvířat, mapa regionu,
2. interaktivní mapa regionu s odkazy na přírodní a zeměpisné zajímavosti pomocí QR kódů) a pomocí propagačního materiálu (vítězné žákovské práce KATALOG O OBCI, trička či další odměny). Na všech tištěných, digitálních i propagačních výstupech bude uvedeno logo projektu